Ekspresivna Art Terapija – Srbija

Ekspresivna art terapija Srbija - Edukacija

Edukacija za praktičare ekspresivne art terapije i koučinga predstavlja intenzivni dvogodišnji edukativni program.

Edukaciju vode klinički psiholog i psihoterapeut dr sc. Avi Goren-Bar i njegov tim učitelja Sandra Raković, Maša Žarnić, Ivan Barun i Julija Vlahinsky.

Organizacioni tim u Beogradu čine Mina Miljković, Aleksandra Mikan i Ivana Martinović.

Biografije članova tima naći ćete na stranici UPOZNAJ TIM

Edukacija traje dve godine, odnosno 240 sati raspoređenih u 8 intenzivnih modula.

Isti program sprovodi se preko 10 godina u nekoliko država: Turska, Grčka, Slovenija, Hrvatska, Srbija. U Beogradu aktuelno upisujemo četvrtu generaciju (kreće u septembru 2024.).

Život pred nas postavlja izazove i uloge koje iziskuju da se povežemo sa svojom inferiornom stranom, nerazvijenim delovima svoje psihe.

Avi Goren-Bar

Modul 1: Osnovni koncept EAT - Osa kreacije

Prolazeći kroz iskustvo kreativnog terapijskog procesa, polaznici se upoznaju sa osnovnim konceptima i delovanjem ekspresivne art terapije. Kroz praktičan rad usvajamo 6 faza ose kreacije, čijim prepoznavanjem dobijamo dijagnostičke podatke o klijentu. To nam omogućava da se uskladimo s njegovim potrebama i ponudimo adekvatnu intervenciju.

Na ovom modulu polaznici stiču praktično i teorijsko znanje i iskustveno prolaze kros proces praćenja procesa umetničke kreacije, sa naglaskom na to šta sve može da se posmatra tokom ovog procesa kao izvor informacija o psihičkom životu. Takođe uče kako da tečno i uvremenjeno prelaze iz jednog umetničkog modaliteta u drugi a da to ima smisla za klijenta (na primer iz slike u pokret).

Učitelj: Dr Avi Goren-Bar

Modul 2: Primena Gestalt principa u EAT

Polaznici uče kako unutar ekspresivne art terapije primeniti načela Gestalt terapije: holizam, svesnost, ovde i sada, figura i pozadina, spremnost i polariteti. Aktivacijom umetničkog dela klijent „postaje“ svoje delo i dopušta mu da „progovori“. Time klijent dolazi do vrednih nesvesnih sadržaja, što omogućava napuštanje repetitivnih obrazaca ponašanja.

Učiteljica: Sandra Raković

Modul 3: Primena Jungovih (C.G.Jung) principa u EAT

Psihologija C.G. Junga i njegovih sledbenika pruža čvrstu teorijsku osnovu za art terapiju. Polaznici će naučiti osnovne jungijanske pojmove kao što su: svesno i nesvesno, persona, sena, animus i anima, heroj i mnoge druge arhetipove i simbole, uključujući njihovu primenu u tumačenju klijentovog rada.

Učiteljica: Maša Žarnić

Modul 4: Primena Self psihologije i objektnih odnosa u ekspresivnoj art terapiji

Ovaj napredni modul bazira se na teorijama H. Kohuta, D. Sterna i C. Bollasa - tri vodeća teoretičara Self psihologije. Oslanjajući se na D. Winnicotta i M. Klein, ove nam savremene teorije omogućuju da shvatimo kako ljudska bića razvijaju međuljudske odnose i osećaje. U tom kontekstu, ekspresivna art terapija pogodna je za obnovu Selfa budući da predstavlja uglavnom neverbalno iskustvo koje regresira klijenta u pred-verbalna sećanja ranog detinjstva.

Učiteljica: Sandra Raković

Modul 5: Grupni procesi u ekspresivnoj art terapiji

Kroz teorije Wilfreda Biona, Gestalt i Objektne relacije polaznici će naučiti kako prepoznati i primeniti koncepte Grupne terapije i grupnih procesa unutar Grupne art terapije. Ova znanja mogu se primenjivati u radu sa širokim spektrom korisnika odnosno grupama: adolescencija, bolesti zavisnosti, smrt ili gubitak voljene osobe, delikvencija, osobe obolele od raka itd. Polaznici će kroz praktične vežbe naučiti kako da moderiraju grupu i koriste razne umetničke modalitete u podsticanju grupnih terapijskih procesa.

Učiteljica: Maša Žarnić

Modul 6: Podična terapija i terapija za parove u ekspresivnoj art terapiji

Porodična dinamika se vrlo jasno može videti prilikom zajedničkog stvaranja umetničkog dela: tok procesa odlučivanja, odnosi roditelja i dece, saradnja, suprostavljanje, nagrade, kazne i drugi aspekti porodične dinamike izlaze na videlo. Isto se odnosi i na Partnersku terapiju. Polaznici će naučiti kako unutar ekspresivne art terapije primenjivati teorije porodične terapije i terapije za parove. Na primeru pravog para i porodice posmatraće terapijski proces i potom učestvovati u superviziji.

Učiteljica: Julija Vlahinsky

Modul 7: Dijagnostičko mišljenje u ekspresivnoj art terapiji

Tokom ovoga modula pažljivo ćemo istražiti važnost nivoa organizacije - tehnike, stila, motornih veština klijenta, kao i nivoa sadržaja – klijentove konflikte, porive, fantazije i želje. Na taj način polaznici će razvijati sposobnost dijagnostičkog mišljenja i steći veštine boljeg razumevanja umetničkih radova svojih klijenata.

Učitelj: Ivan Barun

Modul 8: Psihoterapijska pitanja u ekspresivnoj art terapiji

Na poslednjem modulu edukacije bavimo se klasičnim psihoterapijskim pitanjima koja su deo i jedinstvenog procesa Ekspresivne art terapije: transfer, kontratransfer, proces, odbacivanje, kako dati povratnu informaciju i konačno - ko sam ja kao praktičar ekspresivne art terapije.

Učitelji: svi učitelji

Kako se sprovodi program?

Moduli se održavaju 4 puta godišnje u razmaku od dva meseca.

Svaki modul traje tri dana: petak, subota i nedelja od 9 do 18 sati.

Program se sprovodi uživo. Ukoliko zbog vanrednih okolnosti nije moguće održati modul kako je planirano, program će biti adaptiran za online nastavu.

Program edukacije uz učitelje i organizacioni tim podržava i 6 asistenata regrutovanih iz prethodnih generacija.

Između modula organizovana su još dva susreta manjih grupa u trajanju od 4 sata pod vođstvom asistenata edukacije.

Polaznici su obavezni da tokom trajanja edukacije prođu minimalno 14 susreta individualne terapije (psihoterapijski pravac nije relevantan).

Nakon što su ovi uslovi zadovoljeni (sveukupno 280 radnih sati) polaznici će dobiti certifikat koji izdaje Udruženje praktičara ekspresivne art terapije i koučinga u saradnji sa Expressive Arts in Action u kojem će biti istaknut program edukacije i broj sati koje je polaznik tokom dve godine programa proveo u iskustvenom i teoretskom radu.

Nakon završene edukacije polaznici postaju praktičari ekspresivne art terapije i osposobljeni su da koriste tehnike ekspresivne art terapije u svom radu.

S kime se može raditi ekspresivna art terapija?

Ekspresivna art terapija ima vrlo široku primenu u radu sa decom, adolescentima, odraslima, kao i osobama sa teškoćama i onima koji su preživeli traume, s obzirom na to da, za razliku od većine psihoterapijskih metoda, ne insistira na verbalizaciji doživljenih trauma. Dobro se primenjuje i individualno i grupno. Koristi ne samo osobama koje imaju problema, već i bilo kom pojedincu zainteresovanom za lični rast i razvoj.

U igri i samo igri možemo biti kreativni i koristit celu ličnost, a samo kroz kreativnost otkrivamo sebe.

Donald Vinikot

Ko može pohađati edukaciju?

Ekspresivna art terapija – Srbija nudi svoj kreativni nastavni program za tri ciljne profesionalne grupe:

I Kolege koji poseduju sertifikate za psihoterapiju, a žele da prošire sopstvene metode i alate koje u radu koriste, stoga im je želja da nauče teoriju i praksu ekspresivne art terapije.

II Oni koji poseduju diplomu prvog stepena u bihejvioralnim i humanističkim naukama. Program je namenjen profesionalcima iz oblasti mentalnog zdravlja, obrazovanja, rehabilitacije, zdravlja i sfere socijalnog rada sa odraslima, adolescentima, decom, parovima i porodicama, sa grupama ili pojedincima, kao i organizacijama, timovima i slično.

III Oni koji imaju završen fakultet bilo kog profesionalnog usmerenja, a žele da prođu kroz duboki proces ličnog razvoja u okviru našeg programa kao vid psihoedukacije, ali prevashodno iskustvenog rada kao deo svog životnog putovanja.

Kako se prijaviti?

Zainteresovani se mogu javiti na email earth.belgrade@gmail.com.

Poslaćemo vam sve dodatne informacije uključujući prijavni formular.

Prijave se prihvataju dok se grupa ne popuni. Broj polaznika programa je ograničen.

Napomene

Iako se tokom edukacije uče art terapijske tehnike, završavanjem ove edukacije ne stiču se neophodne kvalifikacije za bavljenje psihoterapijom. U cilju bavljenja psihoterapijom neophodno je završiti edukaciju u trajanju od najmanje 4 godine koja obuhvata broj sati predavanja, praktičnog rada i individualne terapije definisan međunarodnim standardima.

Edukacija za praktičare ekspresivne art terapije je dvogodišnji program namenjen ili onima koji su već psihoterapeuti kao neka vrsta obogaćivanja novim tehnikama, zatim bilo kome kome u radu sa ljudima tehnike ekspresivne art terapije mogu biti od koristi i svima zainteresovanima da na ovaj način obogate svoj život, a imaju relevantna iskustva i jaku motivaciju.